Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van WhyLed B.V.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen en
overeenkomsten door WhyLed B.V., hierna te noemen: “WhyLed”, zoals uitgebracht, uitgevoerd of
aangegaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. Degene aan wie WhyLed een aanbieding/offerte doet of die WhyLed contracteert, wordt in deze
Algemene Voorwaarden “wederpartij” of “de wederpartij” genoemd.
1.3. Algemene inkoopvoorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing.
1.4. De wederpartij die eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, wordt
geacht met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden bekend te zijn.


Artikel 2: Algemeen
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van WhyLed zijn vrijblijvend en zijn een aan wederpartij gerichte
uitnodiging tot het doen van een aanbod op basis van de aanbiedingen en offertes.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand doordat WhyLed een schriftelijke bevestiging verstrekt van de
opdracht van wederpartij.
2.3. Een offerte vervalt 30 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte een andere termijn wordt
aangegeven.
2.4. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering en uitvoering van
werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2.5. Indien en voor zover maatvoeringen door wederpartij zijn opgegeven, staat wederpartij in voor
de juistheid en volledigheid daarvan. Eventuele veranderingen die hun oorzaak vinden in onjuiste
en/of onvolledige opgaven van de maatvoering zijn voor rekening van wederpartij.
2.6. Alle informatie op de website www.whyled.nl en ander informatiemateriaal van WhyLed , de
daarin of elders door WhyLed genoemde prijzen, levertijden, gewichten, afmetingen, tekeningen en
overige gegevens over door WhyLed te verkopen zaken en alle afbeeldingen, tekeningen en
omschrijvingen van die zaken zijn vrijblijvend en gelden slechts als benadering, tenzij WhyLed
schriftelijk uitdrukkelijk iets anders heeft bevestigd.
2.7. Indien door WhyLed een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit geacht
te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen
van het model, monster of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk was vermeld en/of
overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model, monster of
voorbeeld.
2.8. De wederpartij en WhyLed komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van
een gewone handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding
daarvan. De elektronische bestanden van WhyLed gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als
een vermoeden van bewijs.
2.9. Alle technische eisen die door wederpartij aan de af te leveren zaken worden gesteld en welke
afwijken van de gebruikelijke dan wel geldende wettelijke (minimum-)eisen, dienen bij het aangaan
van de koopovereenkomst nadrukkelijk schriftelijk door wederpartij te zijn gemeld.


Artikel 3: Prijzen en betalingen
3.1. Prijsopgaven en aanbiedingen worden steeds gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende
prijzen en zijn geldig gedurende de offertetermijn. Alle prijzen zijn exclusief btw en overige kosten,
zoals vervoerskosten, tenzij anders vermeld.
3.2. Het factuurbedrag dient voor 50% bij opdracht en 50% bij levering te worden voldaan.
3.3. Bij orders via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
a. vooruitbetaling, iDeal, creditcard en handmatige overschrijving;
b. contante betaling wanneer de order wordt afgehaald/afgeleverd.
3.4. Het is wederpartij niet toegestaan het verschuldigde factuurbedrag te verrekenen met een
tegenvordering, noch hierop enige korting in mindering te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
3.5. Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts dan indien zij tussen WhyLed en wederpartij
schriftelijk zijn overeengekomen.
3.6 Indien wederpartij niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, is hij in verzuim en is
wederpartij de wettelijke handelsrente verschuldigd.
3.7. De door WhyLed te maken incassokosten in verband met enig verzuim van wederpartij, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, zijn voor rekening van wederpartij. De
buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld met in achtneming van de wettelijke regeling
en bedragen 15% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 350,00, alle
bedragen te vermeerderen met btw.
3.8. Betalingen door wederpartij worden achtereenvolgens toegerekend op openstaande kosten,
rente en de oudste openstaande factuur.


Artikel 4: Levering
4.1. De door WhyLed opgegeven levertijden zijn bij benadering.
4.2. Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling van zaken aan wederpartij op
het door wederpartij aangegeven adres.
4.3. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering voor rekening van de
wederpartij.
4.4. Het is WhyLed toegestaan de zaken in gedeelten te leveren, tenzij anders is overeengekomen.
Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is WhyLed bevoegd elke deellevering afzonderlijk te
factureren.


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
5.1. WhyLed behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan wederpartij geleverde zaken
zolang wederpartij:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit alle gesloten
overeenkomsten of hieruit voortvloeiende overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden niet voldoet aan zijn daarmee
samenhangende (betalings)verplichtingen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van genoemde overeenkomsten, zoals schade,
boete, kosten en rente niet volledig heeft voldaan.
5.2. WhyLed is gerechtigd om, indien wederpartij met de nakoming van (betalings)verplichtingen in
gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, of indien naar het oordeel van WhyLed betaling van
de openstaande (al dan niet opeisbare) facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde, bij de wederpartij aanwezige zaken terug te nemen.
5.3. Bij terugneming van de in het vorige lid genoemde zaken is WhyLed gerechtigd deze te verkopen
en is wederpartij aansprakelijk voor alle schade die WhyLed lijdt respectievelijk zal lijden.
5.4. Wederpartij is verplicht in voorkomend geval van zijn faillissement de beslagleggende
deurwaarder en de curator onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van WhyLed op de geleverde
zaken in kennis te stellen.
5.5. Het is wederpartij niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken aan
derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
5.6. Wederpartij is niet bevoegd de door WhyLed onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verkopen, anderszins aan derden ter beschikking te stellen, te verpanden of met enig ander beperkt
recht te bezwaren.
5.7. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of
doen gelden, is wederpartij verplicht WhyLed hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de
hoogte te stellen.
5.8. Wederpartij verplicht zich om:
a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen
diefstal alsmede bedrijfs-, brand-, ontploffings- en waterschade en de polis van deze verzekering(en)
desgevraagd aan WhyLed ter inzage te geven;
b. alle aanspraken van wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan WhyLed op de manier die wordt
voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
5.9. In geval van een (dreigend) faillissement of surseance of anderszins bij liquiditeitsproblemen, zal
wederpartij hiervan terstond melding doen aan WhyLed . De wederpartij stelt hierbij WhyLed in de
gelegenheid toegang te krijgen tot de plaats waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
zich bevinden teneinde WhyLed gelegenheid te geven deze zaken mee te nemen.


Artikel 6: Reclamaties, klachten en garanties
6.1. WhyLed garandeert de deugdelijkheid van de door haar te leveren zaken en staat in voor de
goede uitvoering van haar werkzaamheden gedurende een periode van twee jaar en met inacht –
achtneming van het navolgende.
6.2. Wederpartij is verplicht om bij iedere levering de geleverde zaken te inspecteren om vast te
stellen of deze voldoen aan de overeenkomst.
6.3. Wederpartij verplicht zich om uiterlijk binnen drie maal 24 uren na levering van de zaken bij
WhyLed schriftelijk te reclameren als blijkt dat niet is voldaan aan de overeenkomst, bijvoorbeeld bij
zichtbare gebreken, onder een precieze omschrijving van de gebreken.
6.4. Wederpartij verplicht zich om uiterlijk binnen drie maal 24 uren bij WhyLed schriftelijk te
reclameren na ontdekking van een aan een geleverde zaak klevend onzichtbaar gebrek, onder een
precieze omschrijving van de gebreken.
6.5. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit,
kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclamaties
opleveren, noch kleurafwijkingen van geleverde zaken gekocht op staal of monster.
6.6. Verwerking, bewerking, montage of doorleveringen van zaken vallen binnen de risicosfeer van
de wederpartij.
6.7. Wederpartij dient vooraf aan het doen van een bestelling, verwerking, bewerking, montage of
doorlevering aan derden van door WhyLed te leveren zaken zich er van te vergewissen dat deze
zaken voldoen aan de wettelijke eisen en verplichtingen zoals deze gelden in het land waarin de
zaken verblijven, worden verwerkt en/of worden toegepast. WhyLed draagt hiervoor geen
verantwoordelijkheid en aanvaardt in dit verband geen aansprakelijkheid.
6.8. Ieder recht van reclamatie vervalt indien de in dit artikel genoemde termijnen niet in acht wordt
genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan door WhyLed geleverde zaken hebben
verricht.
6.9. Reclamaties geven wederpartij geen recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
6.10. Bij een gegrondbevinding van een reclamatie heeft WhyLed de keus om de geleverde zaken te
vervangen of de hiermee samenhangende factuurbedragen te crediteren.
6.11. Een door WhyLed verstrekte garantie is beperkt tot de door haar (toe)leverancier verstrekte
garantie.
6.12. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik
van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen alsmede onvoldoende zorg
en/of onderhoud voor de geleverde zaken sluiten elke reclamatie uit en doen garanties en andere
waarborgen vervallen.


Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. WhyLed is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, hoe ook genaamd, die wederpartij in
verband met enige overeenkomst of hieruit voortvloeiende overeenkomst(en) lijdt, behoudens opzet
en/of grove schuld van WhyLed.
7.2. Onder indirecte door wederpartij of derden geleden schade wordt onder andere verstaan, maar
is niet daartoe beperkt: bedrijfs- en/of stagnatieschade, gederfde winst, vertragingschade.
7.3. Voor opzet en of grove schuld van door WhyLed ingeschakelde hulppersonen is WhyLed niet
aansprakelijk.
7.4. Indien WhyLed aansprakelijk is voor door wederpartij geleden schade, zal WhyLed nimmer
gehouden zijn tot enige vergoeding hoger dan het totaalbedrag van de overeenkomst of hieruit
voortvloeiende overeenkomsten tussen WhyLed en wederpartij in verband waarmee de schade is
geleden, en nooit meer dan het bedrag wat WhyLed terzake krijgt uitgekeerd van haar
verzekeringsmaatschappij.
7.5. Wederpartij vrijwaart WhyLed uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden, waaronder
begrepen het personeel van wederpartij, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door
deze derden geleden, in verband met enige levering en/of verrichte werkzaamheden.
7.6. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is WhyLed
verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het voldoen van de geleverde zaken aan de technische
eisen of (wettelijke) normen die van toepassing zijn in het land waar de zaken moeten worden
gebruikt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Artikel 8: Overmacht
8.1. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der
overeenkomst voor WhyLed niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft WhyLed het recht,
zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten voor de verdere duur van de in het volgende lid te noemen omstandigheid, dan wel de
overeenkomst te ontbinden als de overmacht veroorzakende omstandigheid langer duur dan 30
dagen.
8.2. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van WhyLed waardoor de normale
uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan extreme
weersomstandigheden, stakingen, oorlogen, molest-, brand- en waterschade, defecten aan
machinerieën, belemmering of vertraging van het transport van materialen of te leveren zaken,
maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan, het niet of niet tijdig voldoen aan hun
verplichtingen door de leveranciers van WhyLed .


Artikel 9: Ontbinding
9.1. Indien wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, en ondanks
schriftelijk ingebrekestelling niet binnen een redelijke daartoe gestelde termijn haar verplichtingen
nakomt, heeft WhyLed het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.2. WhyLed heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden indien:
a. wederpartij faillissement of surseance van betaling aanvraagt of faillissement van wederpartij
wordt aangevraagd door een derde;
b. het faillissement van wederpartij wordt uitgesproken of surseance van betaling aan wederpartij
wordt verleend of de WSNP van toepassing wordt verklaard;
c. wederpartij haar bedrijfsactiviteiten staakt of op haar vermogensbestanddelen beslag wordt
gelegd;
d. wederpartij een ontbindingsbesluit neemt.
9.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden om een reden als bedoeld in de beide voorgaande
leden worden alle verplichtingen onmiddellijk opeisbaar en is wederpartij aansprakelijk voor alle
door WhyLed in dit verband te lijden schade.


Artikel 10: Conversie
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal WhyLed met
wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.


Artikel 11: Toepasselijk recht
Het Nederlandse recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door WhyLed
gedaan of aangegaan. De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.


Artikel 12: Geschillen
De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van tussen WhyLed en haar
wederpartij bestaande geschillen.

Scroll naar boven