Zoek

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

WhyLed:         WhyLed Finance BV / WhyLed Dynamic Lighting BV

klant:               de (rechts)persoon die goederen en/of diensten van WhyLed afneemt.

zaken:             door WhyLed geleverde apparatuur of producten

diensten:        door WhyLed verrichte werkzaamheden, gegeven adviezen en/of de levering van niet-fysieke producten

Artikel 2 Toepassing

2.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij WhyLed goederen en/of diensten van welke aard en onder welke naam dan ook levert.

2.2           De toepasselijkheid van inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van klant op bestaande of toekomstige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3           Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

2.4           WhyLed is bevoegd om eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking, of op een latere door WhyLed op te geven datum, in werking.

2.5           Ook als WhyLed niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden verlangt of heeft verlangd, verliest zij nimmer het recht om naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.

2.6           Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande versies van algemene voorwaarden van WhyLed.

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten

3.1           Alle aanbiedingen en offertes van WhyLed zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur wordt vermeld.

3.2           Iedere overeenkomst tussen WhyLed en klant dient schriftelijk (waaronder tevens begrepen ‘per e-mail’) te worden vastgelegd. De overeenkomst komt pas tot stand zodra klant akkoord geeft op het aanbod van WhyLed en Whyled vervolgens de overeenkomst bevestigt of tot uitvoering daarvan overgaat.

3.3           Getoonde of verstrekte monsters of modellen van producten strekken slechts ter indicatie, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

3.4       WhyLed is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van aan haar opgedragen

werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

3.5       In geval van een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd of als de voltooiing afhankelijk is van het bereiken van een bepaald resultaat kan de klant de overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

Artikel 4 Prijzen

  • Door WhyLed opgegeven prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

  • Als een aanbieding of offerte van WhyLed (mede) gebaseerd is op de inkoopprijs van goederen en diensten en deze inkoopprijs na de totstandkoming van de overeenkomst wordt verhoogd, behoudt WhyLed zich het recht voor het bedrag van de verhoging in rekening te brengen bij klant. Doorberekening geeft klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden en ontslaat klant niet van diens verplichtingen tenzij de prijsverhoging meer dan XX% bedraagt van het totale geoffreerde bedrag.

  • Werkzaamheden worden op werkdagen tijdens kantooruren verricht tegen het in de offerte genoemde (uur)tarief. Als de offerte geen uurtarief voor werkzaamheden vermeldt, geldt het gebruikelijke uurtarief van WhyLed. Op officiële feestdagen en op andere door WhyLed aangewezen dagen waarop haar bedrijf is gesloten vinden geen werkzaamheden plaats.

Artikel 5 levering en oplevering

5.1       In die gevallen waarin WhyLed  niet alleen producten levert maar ook installatiewerkzaamheden verricht wordt in de offerte onderscheid gemaakt tussen de begrippen ‘leverdatum’ en ‘opleverdatum’. De leverdatum is de datum waarop de producten op de door klant aangewezen locatie worden afgeleverd. De opleverdatum is de datum waarop de installatiewerkzaamheden zijn afgerond en de geleverde producten aldus geïnstalleerd/werkend zijn opgeleverd.

5.2       Elke door WhyLed opgegeven planning en (al dan niet tussentijdse) (op)leverdatum is louter indicatief tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een fatale termijn is afgesproken.

5.3       Levering geschiedt aan een door klant opgegeven adres in Nederland. Aflevering binnen Nederland -exclusief Waddeneilanden- geschiedt, indien niet anders vermeld, franco aan huis.

5.4       WhyLed is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1       De totale aansprakelijkheid van WhyLed wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is steeds beperkt tot de vergoeding van directe schade, waarbij het totale door WhyLed aan klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van respectievelijk de aanschafprijs van het betreffende product danwel de voor de betreffende werkzaamheden overeengekomen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst tussen WhyLed en klant hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, is de aansprakelijkheid van WhyLed beperkt tot het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor zes maanden.   

6.2       De aansprakelijkheid van WhyLed voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, opzichtschade, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan WhyLed voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan WhyLed voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van WhyLed verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.  

6.3       WhyLed is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover klant zich voor de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel zich in redelijkheid had kunnen verzekeren. 

6.4       Voor zover WhyLed bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden, en deze derden hun aansprakelijkheid hebben beperkt, houden alle aan WhyLed gegeven opdrachten de bevoegdheid in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens klant te aanvaarden.  

WhyLed is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van ingeschakelde derden. 

6.5       Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening  aan klant door of vanwege WhyLed zijn betrokken. 

6.6       De in dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van WhyLed laten eventuele verdergaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van WhyLed die elders in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, onverlet. 

6.7       Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van WhyLed voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van WhyLed. 

6.8       Klant vrijwaart WhyLed voor aanspraken van derden die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 7 klachten en reclame

  • Indien sprake is van een onjuiste levering, een onjuiste of gebrekkige werking van de geleverde producten van of een gebrek in verband met uitgevoerde werkzaamheden door WhyLed, is klant verplicht om WhyLed hiervan binnen 7 dagen na ontvangst c.q. uitvoering schriftelijk op de hoogte te brengen onder gelijktijdige nauwkeurige beschrijving van het gebrek. Als het gebrek redelijkerwijs niet binnen 7 dagen kon worden ontdekt geldt dat klant WhyLed binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek op de hoogte dient te brengen.

  • Eventuele reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van klant niet op.

  • Beantwoordt een afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst dan is WhyLed -naar eigen keuze- slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

  • Beantwoorden verrichte werkzaamheden niet aan de overeenkomst dan is WhyLed -naar eigen keuze- slechts gehouden tot herstel of tot vergoeding van het met die werkzaamheden gemoeide bedrag.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en revindicatie

8.1       WhyLed behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de kant afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door WhyLed in het kader van de overeenkomst ten behoeve van klant door WhyLed

             werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat klant ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten, van WhyLed heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die WhyLed jegens klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens WhyLed.

8.2       Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag klant deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

8.3       Nadat WhyLed haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen. Klant zal daartoe alle medewerking verlenen. Klant verleent WhyLed reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om de ruimte(n) te betreden waar de geleverde zaken zich bevinden. Na terugneming zal klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen producten, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke prijs die klant met WhyLed was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor WhyLed uit de terugneming voortvloeien.

Artikel 9 Betaling

9.1       Facturen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum voldaan te worden of indien anders aangegeven in de offerte op de door WhyLed aangegeven bankrekening. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting van welke vordering van klant dan ook.

9.2       In geval van niet tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van klant, ongeacht of WhyLed ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

9.3       Bij niet tijdige betaling is klant, naast de hoofdsom en de daarop verschenen wettelijke handelsrente, gehouden tot volledige vergoeding van alle (buiten)gerechtelijke incassokosten met een minimum van 15% van de hoofdsom.

9.5       Bezwaren tegen een factuur dienen door klant binnen de betalingstermijn schriftelijk aan WhyLed kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van klant niet op.

9.6       WhyLed heeft in alle gevallen het recht om voor levering van diensten en producten betaling vooraf te bedingen.

Artikel 10 Overmacht, ontbinding en opschorting

10.1     In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen niet aan WhyLed kan worden toegerekend in geval van een van de wil van WhyLed onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van WhyLed kan worden verlangd.

10.2     Tot de omstandigheden als bedoeld in voornoemd artikellid worden mede gerekend: oproer, oorlog, overheidsmaatregelen en -bemoeiingen, binnenlandse ongeregeldheden of opstand, stakingen, werkonderbrekingen of uitsluitingen, brand, ontploffing, natuurgeweld, pandemieën, stroomstoringen, transportvertragingen, apparatuuruitval, cybercriminaliteit,  verstoring van digitale infrastructuur, ongelukken, weersomstandigheden, de omstandigheid dat door WhyLed ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of partijen waarvan klant afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen,  en meer in het algemeen al die gebeurtenissen die buiten de wil en/of schuld van WhyLed nakoming, tijdelijk of blijvend verhinderen.

10.3     Onder overmacht wordt ook verstaan: onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personeel en/of materiaal en/of materieel, waarvan WhyLed zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of zo onevenredig kostbaar wordt dat (gehele of gedeeltelijke) nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van WhyLed kan worden verwacht. 

10.4     WhyLed heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens klant na te komen.

10.5     Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan dertig dagen heeft geduurd, is WhyLed bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Klant is na die dertig dagen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door WhyLed.

10.6     Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van die overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van klant en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door klant of een door klant in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

10.7     Indien klant op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij klant bewijst dat WhyLed ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die WhyLed vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11        Wervingsverbod

11.1     Het is klant niet toegestaan om tijdens de looptijd van de overeenkomst, en gedurende de twaalf (12) maanden daarna, werknemer(s) van WhyLed (of van door WhyLed bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden) aan te nemen of te benaderen om bij klant, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van klant, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten.

11.2     Bij overtreding van het wervingsverbod als bedoeld in artikel 17.1 is klant zonder rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van zes maanden brutosalaris van de betreffende werknemer(s).

12     Toepasselijk recht / bevoegde rechter/conversie

12.1     Op alle rechtsbetrekkingen tussen WhyLed en klant is Nederlands recht van

toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

12.2     Geschillen tussen WhyLed en klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Vught is gelegen.

12.3     Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment

geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. WhyLed en klant zullen op dat moment in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepalingen in acht wordt genomen.

Scroll naar boven